Skip to content

AUTUMN IN LANESBORO & WHALAN

πŸ‚ Fall in Lanesboro and Whalan, MN is a magical time when nature puts on a breathtaking display of colors as the valley comes alive in a canvas of red, yellow, orange, and brown hues.

Bike the Root River State Trail or take a drive along the Historic Bluff Country National Scenic Byway. Along the way, charming towns like Whalan beckon with cozy cafes and world-famous desserts.

Take in the dazzling arts scene, indulge in one of our many tantalizing restaurants and unique shops, savor a warm cup of pumpkin spice latte, or take in a theater performance.

Whether you're biking the trail, enjoying a horse-drawn wagon ride, or navigating a pumpkin maze, experiencing the beauty and charm of fall in our area is a must!

Amish buggy traveling on a fall day in Lanesboro, MN
An Amish buggy travels down Parkway Avenue on a beautiful fall day in Lanesboro.
Wagon ride in Lanesboro, MN during Experience the Magic

Family-Friendly Autumn Adventure Guide in Lanesboro & Whalan, Minnesota

Welcome to Lanesboro & Whalan, Minnesota, a picturesque area nestled in the heart of the Driftless Region, where autumn transforms the landscape into a colorful masterpiece. If you’re a parent of young kids seeking a family-friendly autumn adventure with plenty…

Read More
Lanesboro songwriters smiling and holding guitars

A Place Where Creativity Welcomes Everyone: 5 Ways to Unleash Your Inner Artist in Lanesboro, MN

Are you curious about art but feel intimidated by the idea of diving into the art world? Do you appreciate rustic charm and Midwestern hospitality? Look no further than Lanesboro, Minnesota-where art meets approachability, and creativity is for everyone! Nestled…

Read More
Kids showing off their artwork in Lanesboro, MN

5 Ways Kids & Families Can Discover Artistic Wonders in Lanesboro, MN!

Are you a parent or guardian looking for a family-friendly destination where your kids can explore the world of art in a welcoming and educational environment? Look no further than Lanesboro, Minnesota-where creativity knows no bounds, and artistic adventures await…

Read More
Two couples having beer around a bonfire at Sylvan Brewing in Lanesboro, MN

Find Romance & Adventure this Fall in Lanesboro, Minnesota

Welcome to Lanesboro, Minnesota, a picturesque town nestled in the heart of the Driftless Region, where autumn paints the landscape with vibrant hues of red, orange, and gold. If you’re a couple seeking a romantic and adventurous getaway to embrace…

Read More
A section of the Root River State Trail near Lanesboro, MN

6 Outdoor Escapes in Lanesboro & Whalan, MN for Folks Who Would Rather Read a Book!

Hey there, indoor aficionados! If the thought of stepping outside sends shivers down your spine, fear not-Lanesboro & Whalan, Minnesota, have got you covered with outdoor adventures even the most devout homebodies can’t resist. Nestled in the cozy embrace of…

Read More
Fall colors overlooking Lanesboro

Fall Family Fun Guide in Lanesboro, Minnesota

Welcome to Lanesboro, Minnesota, a charming town nestled in the picturesque Driftless Region, where fall brings vibrant colors and plenty of family-friendly activities. Whether you’re a nature enthusiast, angler, or festival-goer, Lanesboro offers something for everyone during the autumn season.…

Read More
A child fishes off the dock at the pond in Sylvan Park in Lanesboro, MN

Family Adventures on a Budget: 5 Affordable Outdoor Activities in Lanesboro & Whalan, MN!

Hey, budget-savvy families! If you’re on the hunt for wallet-friendly adventures that’ll keep the whole crew entertained without emptying your pockets, look no further than Lanesboro & Whalan, Minnesota. Nestled in the scenic Root River Valley, these charming towns offer…

Read More
Community river paint project

Discover the Artistic Charms of Lanesboro, MN: A Must-Visit Arts Destination

Are you searching for a unique and enriching travel experience? Look no further than Lanesboro, Minnesota, a hidden gem nestled in the picturesque Bluff Country of southeastern Minnesota. Renowned for its vibrant arts scene and historic charm, Lanesboro offers visitors…

Read More
-->